keistadweb Gratis spam- & virusfilter bij elk pakket Twitter keistadweb

 

       


     
 
Algemene Voorwaarden
 

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst en rechtsbinding tussen KeistadWeb.nl hierna te noemen KeistadWeb, en een natuurlijk - of rechtspersoon, hierna te noemen cliŽnt.
1.2. Afwijking van deze voorwaarden hebben slechts gelding met een door een bevoegd persoon van KeistadWeb ondertekend schrijven.
1.3. De algemene of specifieke voorwaarden van de cliŽnt worden door KeistadWeb niet geaccepteerd.
1.4. KeistadWeb is gerechtigd diens algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen.
1.5. De algemene voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden geÔnterpreteerd. Indien ťťn of meerdere punten uit deze overeenkomst niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, worden de daarvoor gangbare condities uit het Wetboek van toepassing geacht en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst onaangetast.
1.6. KeistadWeb is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, derving of soortgelijke welke cliŽnt ondervindt door het niet naar wens functioneren van de faciliteiten of diensten van KeistadWeb.
1.7. CliŽnt zal KeistadWeb binnen 24 uur per aangetekend schrijven in kennis stellen mogelijk disfunctioneren of storing of vermeende aansprakelijkheden van KeistadWeb en zal een redelijke termijn geven voor herstel; indien eerder genoemde melding niet plaatsvindt, verliest cliŽnt ieder recht op het instellen van een vordering.

2. Overeenkomst

2.1. De overeenkomst tussen KeistadWeb en cliŽnt gaat direct in op het moment van goedkeuring door KeistadWeb van een ingediende aanvraag. Het corresponderend tarief is per direct verschuldigd vanaf de ingangsdatum.
2.2. KeistadWeb behoudt zich het recht voor om een aanvraag of dienst te weigeren, zonder reden van opgaaf.
2.3. Afnemer gaat de overeenkomst aan voor tenminste 1 jaar met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 2 volledige kalendermaanden. Zonder schriftelijke opzegging wordt deze overeenkomst automatisch stilzwijgend verlengd met steeds opnieuw 1 jaar.
2.4. Een overeenkomst is door cliŽnt niet overdraagbaar aan derden.
2.5. Indien naar het oordeel van KeistadWeb daartoe redenen aanwezig zijn, is KeistadWeb gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang, deze op te schorten, dan wel, indien KeistadWeb dit toepasselijk acht, de overeenkomst te ontbinden of te beŽindigen en van rechtswege als beŽindigd te beschouwen. Gedurende de tijd van opschorting blijft het gangbare tarief verschuldigd.
2.6. Indien KeistadWeb door oorzaak van de cliŽnt extra kosten moet maken of daardoor aanvullende diensten uitvoert, is KeistadWeb gerechtigd deze bij cliŽnt in rekening te brengen; onder oorzaken van de cliŽnt vallen bijvoorbeeld incomplete aanvragen, niet tijdig reageren, onjuist verstrekte informatie nalatigheid, veroorzaakte doublures.
2.7. Indien voorgaande bepalingen tot een geschil of procedure leiden, dan erkent cliŽnt diens aansprakelijkheid voor alle door KeistadWeb gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

3. Verplichtingen cliŽnt

3.1. De cliŽnt zal de ter beschikking gestelde webfaciliteiten niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de etiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het internet waarbij de cliŽnt enige beveiligen doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (identiteit).
3.1.1. De cliŽnt zal zijn webhosting faciliteiten niet gebruiken of verhuren voor zaken die de server te veel belasten.
3.2. KeistadWeb behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren indien de cliŽnt handelt in strijd met voorgaande regels en niet diens verplichting ter zake, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dit totdat de cliŽnt weer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarde heeft voldaan.
3.3. De cliŽnt zal de systemen en instellingen van KeistadWeb niet beschadigen.
3.3.1. De cliŽnt verstuurt geen ongevraagde e-mail (zogenaamde spam) en geeft ook niemand opdracht daartoe. Ook opdrachten aan zogenaamde services welke postings in nieuwsgroepen uitvoeren, of zich bezighouden met het versturen van duizenden e-mails staan wij niet toe, en wordt gezien als een reden om de overeenkomst te ontbinden.
3.3.2. Nieuwsbrieven en e-mails die naar meerdere ontvangers tegelijk worden verstuurd moeten altijd een link bevatten waarmee de ontvanger van de email zich kan uitschrijven en geen e-mails meer ontvangt van de cliŽnt.
3.3.3. KeistadWeb kan een boete uitschrijven van €49,95 als de cliŽnt zich niet aan punt 3.3.2. houdt. Als de cliŽnt weigert te betalen wordt dit gezien als een reden om de overeenkomst te ontbinden.
3.4. CliŽnt erkent de aansprakelijkheid voor eventuele schade aan KeistadWeb of derden, veroorzaakt door het handelen wat in strijd is met voorgaande regels.
3.5. De verplichting tot betaling van het onderhevige tarief gedurende de tijd van buitengebruikstelling blijft onverkort van toepassing.
3.6. Indien de ernst van de handeling en/of gedraging van de cliŽnt die handelt in strijd met het in artikel 4.3 gestelde dit rechtvaardigt, heeft KeistadWeb het recht met onmiddellijke ingang, zonder restitutie van reeds betaalde facturen, de overeenkomst te ontbinden.
3.7. KeistadWeb is niet aansprakelijk voor schade aan derden, ontstaan door handelingen of gedragingen van de cliŽnt, die in strijd is met voorstaande regels.
3.8. CliŽnt vrijwaart KeistadWeb tegen aanspraken van derden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht zijn ontstaan, door het gebruik van cliŽnt op de systemen en verbindingen van KeistadWeb.
3.9. CliŽnt verklaart KeistadWeb direct per aangetekend schrijven op de hoogste te stellen, indien cliŽnt aansprakelijk wordt gesteld, of claim ontvangt die verband houden met de activiteiten van cliŽnt op internet.
3.9.1. CliŽnt vrijwaart KeistadWeb voor alle aansprakelijkheden van derden.
3.10. Het dataverkeer is gelimiteerd per maand afhankelijk van het Webhostingpakket. Eventueel niet gebruikt dataverkeer is niet overdraagbaar naar de volgende maand. Voor overschrijding van het dataverkeer wordt 0,70 euro per Gb in rekening gebracht. Dit zal naar boven worden afgerond op op hele GB's. Deze afrekening vindt - indien dit aan de orde is - eenmaal per maand plaats.
3.11 Bij sommige pakketten is het dataverkeer FUP.
Dit houdt in dat u in principe ongelimiteerd dataverkeer (bezoek aan jouw website) hebt. Wanneer dit bezoek uit de klauwen loopt kan KeistadWeb echter ingrijpen.
4. Domein registratie

4.1 Domeinen die geregistreerd worden bij KeistadWeb staan standaard op de naam van KeistadWeb. Dit wordt gedaan om het registratie proces voor de cliŽnt makkelijker te maken. Zo hoeven er geen formulieren opgestuurd te worden.
4.1.1 De verantwoordelijkheid van de inhoud van het domein berust bij de cliŽnt en de cliŽnt erkent dit. Ook als het domein op de naam van KeistadWeb staat geregistreerd berust de verantwoordelijkheid van de inhoud van het domein bij de cliŽnt.
4.2 Wil de klant het domein toch op eigen naam te hebben, dan moet er contact opgenomen worden met KeistadWeb. KeistadWeb zal dan formulieren opsturen naar de cliŽnt die moeten worden ingevuld door de cliŽnt en terug gestuurd worden naar KeistadWeb. Het domein zal dan op naam van de cliŽnt komen te staan.
4.3 Domeinen die geregistreerd staan onder de naam van KeistadWeb mogen geen pornografisch inhoud bevatten. Wil de cliŽnt toch pornografisch materiaal op de website dan moet het domein eerst op de naam van de cliŽnt komen te staan. Hiervoor moet contact opgenomen worden met KeistadWeb.

5. Betalingen

5.1 De opdrachtgever betaalt binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die is overeengekomen. Indien geen betalingstermijn is vermeld, geschiedt de betaling door de opdrachtgever binnen 10 dagen na factuurdatum.
5.2 Tenzij anders overeengekomen, geschieden betalingen bij duurovereenkomsten altijd voorafgaand aan de aanvang van een periode van dienstverlening.
5.3 Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval de opdrachtgever een vordering op KeistadWeb bezit of pretendeert.
5.4 KeistadWeb is altijd gerechtigd de opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door opdrachtgever te verlangen.
5.5 Bij niet (tijdige) betaling zal de opdrachtgever zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in gebreke zijn.
5.6 Indien de opdrachtgever in gebreke is, zal het account van de opdrachtgever worden afgesloten.
5.7 KeistadWeb is gerechtigd het door de CliŽnt verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten)gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een direct opeisbaar bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 25,00 excl. BTW

 

 
 
 
 
   
   
   
     
     
     
     uptime

Alle prijzen zijn excl. BTW